Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Kulüpleri Hakkında

gelişim üniversitesi
  1.   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Öğrenci Kulüpleri Hakkında


Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin kendi girişimleriyle kurulan kulüplerimiz, üniversite tarafından sağlanan bütün imkanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmaktadır.

Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmekte, proje yönetiminin her aşamasını deneyerek öğrenmekte ve iletişim ağlarını geliştirmektedirler.
Öğrenim süresi boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler sayesinde çeşitli firmalarla ortak çalışmalarda bulunup gelecekleri için ilk adımları atmaktadırlar.
 

 Öğrenci kulüplerine üye olmak nasıl bir fayda sağlar?

- Bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ederken liderlik becerilerini geliştirebilir.
- Fikirlerini uygulamaya geçirmek için kaynak ve süreç planlama becerisi kazanır.
- Aksaklıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirebilir.
- Yeteneklerini keşfedebilir.
- Düşüncelerini kabul ettirirken müzakere becerilerini geliştirebilir.
- Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyip farklı kültürlerle çalışma becerilerini geliştirebilir.
- Deneyim ve öğrenme fırsatları elde eder.
-Sorumluluk alma ve takım çalışması konusunda gelişim sağlar.

 

Nasıl Kulüp Kurabiliriz? 

 
(1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.
 
(2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.
 
(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.
 
(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.
 
(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

♦♦♦NOT: 
 
♦Kulüp Evrakları bilgisayar ortamından doldurulmalı ıslak imza ile SKS'ye teslim edilmelidir. Doldurulan her formun dijital kopyası sksdb@gelisim.edu.tr 'ye mail atılmalıdır. 
 
♦Öğrenci Kulüp Amblemi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından başvuru süreci onaylandıktan sonra hazırlanır.

Evrak listesine ulaşmak için tıklayınız.